Polymers

POLYETHYLENE
LDPE – Low density polyethylene

LLDPE – Linear low density polyethylene (LLDPE)

MDPE -Medium density polyethylene

HDPE -High density polyethylene

POLYPROPYLENE
Homopolymers

Copolymers

Raffia

Random

PET -POLYETHYLENE TEREPHTHALATE

STYRENES
EVA – Ethylene vinyl acetate

GPPS – General purpose polystyrene

HIPS – High impact polystyrene

ABS -Acrylonitrile butadiene styrene

PVC -POLYVINYL CHLORIDE

POLYURETHANE
MDI

TDI

POLYOL

MASTERBATCHES for Polyolefins